Objave v medijih

2014 Ona

2014 Ona

2013 Elle

2011 Hotel

2010 Ona